Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er KulturCosmos med hjemsted i Viby Sjælland, Roskilde Kommune.

§2 Formål

2.1 Foreningens formål er at skabe et kulturhus, der kan styrke kreative vækstlag i Roskilde Syd ud fra målsætninger om at være innovativ, musisk og kreativ.

2.2 Foreningen skal i kulturhuset søge at tilbyde faciliteter, jf. foreningens målsætning.

2.3 Foreningens medlemmer skal bidrage til udvikling/arrangere kulturelle og kunstneriske begivenheder, der medvirker til at udvikle foreningslivet primært i Roskilde Syd.

2.4 Foreningen har et socialt medansvar i nærområdet og søger aktivt at igangsætte og deltage i aktiviteter, der hjælper socialt udsatte og sætter fokus på kompetenceafklaring og netværksskabelse.

§3 Medlemskab

3.1 Privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder, der tilslutter sig foreningens formål, projektbeskrivelse og accepterer vedtægterne, kan blive medlem af foreningen.

3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og/eller ordensregler, kan bestyrelsen ved almindeligt flertal vælge at fratage det enkelte medlem medlemsskabet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§4 Kontingent

4.1 Det årlige medlemskontingent fastsættes ved almindeligt flertal på generalforsamlingen for det følgende medlemsår.

Medlemsåret løber fra den 1. april til den 31. marts.

§5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 30 dages varsel og kan være i dagspresse eller elektronisk.

5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

       1. Valg af dirigent. Dirigent kan ikke være medlem af bestyrelsen

       2. Valg af referent.

       3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

       4. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

       5. Fastsættelse af kontingent for næste medlemsår.

       6. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt sendes til formand (eventuelt via foreningens mail) senest 14 dage før generalforsamlingen.

       7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

       8. Valg af bestyrelsessuppleanter

       9. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Disse må ikke være medlem af bestyrelsen eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

       10.  Eventuelt. Emner under dette punkt kan ikke tages til afstemning.

5.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer jf. §10 og beslutning om foreningens opløsning jf. §11

5.5 Alle medlemmer (for privatpersoner over 18 år) indmeldt i foreningen og med kvittering for gyldigt kontingent, erhvervet senest 14 dage før generalforsamlingen har stemmeret. Hvert medlem har én gyldig stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.6 Afstemninger sker mundtligt eller ved håndsoprækning, med mindre et flertal eller dirigenten bestemmer skriftlig afstemning.

5.7 Efter renskrivning af referat af generalforsamlingen underskrives dette af dirigent samt den fremadrettede bestyrelse.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af stemmeberettigede medlemmer med mindst 14 dages varsel.

§7 Bestyrelse

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Der skal afsættes plads til 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til medlemmer i alderen 18-25 år. Kun hvis der ikke er unge i denne aldersgruppe på valg, eller de ikke kan opnå valg, besættes posterne af andre.

7.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer (herunder bestyrelsens unge-medlem) er på valg i ulige år.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

7.4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.5 Eventuelt ansatte i kulturhuset, kan ikke sidde i bestyrelsen med mindre det er som medarbejderrepræsentant

§8 Tegningsregler

8.1 Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

8.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

8.3 Bestyrelsen kan godkende, at enkelte bestyrelsesmedlemmer (eksempelvis formand eller kasserer) kan råde hver for sig over netbank til foreningens konti. Bestyrelsen kan godkende, at en ekstern juridisk person (f.eks. bogholder) kan have råderet over foreningens bankkonto via Netbank.

8.4 Bestyrelsen kan godkende, at en ansat, med et betalingskort til foreningens bankkonto, kan foretage elektronisk betaling af indkøb til foreningen . Betalingskortet udstedes i den ansattes navn, og må kun anvendes af denne. Bestyrelsen fastlægger et maximalt beløb der må disponeres.

§9 Regnskab og økonomi

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9.2 Revision skal ske en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

9.3 Det reviderede regnskab skal, senest på den ordinære generalforsamling, være tilgængelig for foreningens medlemmer.

9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§10 Vedtægtsændringer

10.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§11 Foreningens opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens (eller ekstraordinær generalforsamlings) fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

11.2 Foreningens eventuelle nettoformue, skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål.

 

Vedtægter godkendt på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2019.