Formandens beretning for 2016

Beretning til generalforsamling i KulturCosmos d. 27.03.2017.

Fra sidste generalforsamling og til nu har der været en rivende udvikling i KulturCosmos. Alle sejl har været sat i årets løb, mange forskellige aktiviteter og arrangementer har været afholdt.

Der har været en bred vifte af arrangementer for alle aldersgrupper, vores mål er, at være mangfoldige og kunne dække alle aldersgrupper fra de helt små til de ældre.

BørneCosmos har bl.a. afholdt sæbekasse rally – manga workshop – Heltetræning – Rollespil, og her i marts måned som noget helt nyt blev der afholdt 2 babykoncerter, der er god opbakning til alle arrangementerne med børnene. Som noget helt nyt har vi også startet en barselscafé 1 gang om måneden.

Der blev afholdt Lys og Gys fest i oktober, mange børn og voksne var involveret i planlægningen og afviklingen af arrangementet. Alle sejl var sat og der blev vistnok gyst både inde og ude. Et stor planlægnings arbejde for styregruppen, tak til jer, som sætter i gang og samler trådene.

Comet 13, ungegruppen er også godt etableret, de mødes jævnligt og arrangere koncerter for andre unge. Der er bl.a. været koncert med unge upcoming band, og der har været afholdt brætspils dag.

I juni kunne vi byde publikum velkommen til en stor koncert i CosmosHallen. Sys Bjerre gav koncert og et lokalt kor var med på scenen. Hele arrangementet var i samarbejde med Gimle, det var en god koncert med mange positive tilkendegivelser.

Sommeren bød desuden på Sankt Hans bål, mange deltog i festlighederne med medbragt mad, grillene var tændt op, så der blev grillet på livet løs, da bålet skulle tændes og midsommersangen synges, begyndte det at regne, og det blev nærmest skybrud efterfølgende, alle tog det med godt humør, og der var mange som hjalp med få ryddet borde og stole væk i en fart, det viste at der er et godt fællesskab når det gælder.

Der har været afholdt 4 udendørs JazzDays koncerter, 2 før sommerferien og 2 efter sommerferien. Alle koncerter var godt besøgt med ca. 150 i gennemsnit hver gang. Det er blevet en tradition at afholde JazzDays, og mange positive tilkendegivelser fra publikum gør, at vi som arrangører er rigtig glade for at arrangere koncerterne til glæde for borgere i lokalområdet. JazzDays planlægges og afvikles i samarbejde med Viby Musikforening. Roskilde Kommune støtte økonomisk.

Et andet stort arrangement var afholdelse at årets høstfest i august måned, om dagen var der åbent hus i CosmosHuset, der var mulighed for at tage et pusterum fra virvaret på gaden. Der var også mulighed for at høre jazz på CosmosGrunden, Carlssons A- Train spillede til et stort publikum. Tak til CAT for at stille op og give den gas.

Om aftenen var der koncert i CosmosHallen med Black Dylan og Pr. Longhair, der var ca. 250/300 gæster i løbet af aftenen. Der var ca. 15 frivillige til at dække de forskellige opgaver ind i løbet af aftenen. Hele arrangementet blev afholdt i samarbejde med Ramsø Musikhus. Roskilde Kommune støttede med midler fra Kulturpuljen.

Jeg vil også nævne et andet stort arrangement vi havde i september, det var Asylmiddagen som blev arrangeret i samarbejde med os , Meyers Madhus og Røde Kors. Middagen blev afholdt i CosmosHallen, som var flot pyntet op til lejligheden. Alle billetter var udsolgt. Det var en fantastisk aften med mange forskellige tungemål. Der var musik fra scenen og rent spontant var der nogle som dansede til musikken. Sikken en fantastisk aften.

I efteråret deltog vi i Spil Dansk ugen. Som noget nyt blev der arrangeret koncerter i samarbejde med Dåstrup Forsamlingshus, Viby Musikforening, Ramsø Musikhus og KullturCosmos. Der blev afholdt 3 lokale koncerter 3 forskellige steder. Det 4. og sidste arrangement i Spil Dansk ugen blev afholdt på Roskilde Bibliotek, det var afslutningen på et Poetry Slam forløb. Mange mange publikummer var mødt op, og det blev en aften med mange dygtige unge som fremsagde deres digte på scenen.

Roskilde Kommune havde Frivilliguge i september, vi bidrog med en foredragsaften om ildsjæle og hvordan man holder liv i ildsjælen, Tommy Krabbe havde doneret foredraget, som blev afholdt i cafeteriet i Viby Hallen, Tak til Tommy for dit bidrag i frivilligugen.

Udover de nævnte arrangementer her, er der foregået mange andre ting både her i CosmosHuset, i CosmosHallen og på udeområdet. Der bliver plantet i kasserne, lavet bålmad i samarbejde med 4 H. I hallen har der også været afholdt loppemarked og julemarked. Som noget nyt blev der med stor succes startet en musikquiz op, når den bliver annonceret er billetterne nærmest solgt på forhånd. BilledCosmos er også en godt etableret gruppe, der bliver jævnligt afholdt work shop og aftalt hvad temaet skal være, og efterfølgende bliver der afholdt fernisering.

Som noget nyt besluttede vi at langtidsplanlægge, så i efteråret havde vi det første program klar, der er efterfølgende også et program for foråret, i programmet kan man se hvad der foregår her i huset, der kan så også opstå nye tiltag udover det planlagte.

Efter sommerferien havde Ramsø Amatørscene en stor udfordring, deres eget sted i Snoldelev blev solgt, og de stod uden tag over hovedet. Det blev aftalt at de kunne være hos os på deres øve -aftener, og der blev i løbet af efteråret opført teaterstykket ”Bettys bar” som den sidste forestillinger i deres foreningsliv. Vi modtog en flot donation fra Ramsø Amatørscene, en stor tak for det, donationen går til BørneCosmos.

Café teamet har igennem året evalueret på menu og åbningstider, for at passe det så godt ind som muligt. Vi er nu landet på at have åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 14:00 – 17:00. Sortimentet i cafeen er drikkevare, og købte kager fra Kjærs kager. Som noget ekstra er der engang imellem pandekager med is på menuen. Café teamet holder jævnligt møde, hvor vi evaluere og planlægger hvis der skal være nye tiltag i Café Cosmos. Cafeen er et åbent tilbud om at gå ind og få en snak i hyggelige omgivelser.

Bestyrelses arbejde fylder også en del, vi holder møde ca. 1 gang om måneden undtagen i sommerferien, de store linjer bliver drøftet og beslutninger tages på det overordnede plan. I starten af 2016 blev der vedtaget en strategiplan, hvor er er opsat mål, vision og mission for foreningen. Planen kan læses på hjemmesiden. Vi har vedtaget en række politikker for bl.a. samarbejde med andre foreninger, fundraising og sponsorpolitik. Det er vigtigt at en forening som vores har en velfungerede bestyrelse, og det er heldigvis også sådan det er, vi har, mener jeg, et godt fundament for det fremtidige arbejde i bestyrelsen.

Vi har i bestyrelsen haft møde med Roskilde Kommune om planerne for hele Cosmos området, mødet blev afholdt sidste sommer, og efterfølgende skulle vi i bestyrelsen drøfte om muligheden for at indgå en partnerskabsaftale i.f.m. Mejeriet. Senere er der så sket andre ting i sagen, den tidligere besluttede helhedsplan står til at blive ændret, en plan er at biblioteket skal flytte i Mejeriet, KulturCosmos skal indgå i samarbejde med biblioteket om lokaliteter, måske skal der være andre aktører i bygningen? KulturCosmos har fået at vide, at vi vil beholde det her hus fremadrettet, men hvordan aftalen bliver ved vi ikke….. der er mange spørgsmål og mange ubekendte faktorer som spiller ind. For os i bestyrelsen er det vigtigt at der bliver kvardratmeter nok til alle de forskellige aktiviteter. Vi mener, at der skal være mulighed for stadigvæk at afholde de store arrangementer såsom koncerter, loppemarkeder m.v. et centralt sted i Viby, vi har de mange kvardratmeter i CosmosHallen, det er bare sådan, at det tidligere er besluttet at rive den ned, måske, måske ikke findes der en løsning. På Økonomiudvalgsmødet d. 18.01.2017 blev det besluttet at: godkende planen, og at sag om oprensning af forurening samt arkitekttegninger for mejeriet mv. forelægges Økonomiudvalget.

Der er en mindretalsudtalelse af bestående af 4 partier (SF – Enh. – Radikale – Konservative) som er følgende: Et evt. nybyggeri skal ses i sammenhæng med det eksisterende byggeri i Søndergade. De 4 (Birgit Pedersen, Henrik Stougaard, Jeppe Trolle og Lars Lindskov) foreslår at en renovering af hallen kan indgå i overvejelserne om udvikling af Viby bymidte.

Vi må blot konstatere, at det har været en noget rodet affære, og stadigvæk er der ingen afklaring om hvad og hvordan det bliver fremadrettet. Når der bliver besluttet noget, skal der efterfølgende udarbejdes en lokalplan for området. Vi er klar i bestyrelsen, vi har allerede arbejdstøjet på, og håber, at vi til næste generalforsamling, om et år, er godt i gang med hele projektet.

Sidste mandag var der fællesspisning (cosmosgryden) og pludselig stod der 2 damer, som præsenterede sig som fødevarestyrelsen, de havde fået en anonym henvendelse om at der blev tilberedt mad, og de ville så lige se hvordan det foregik. De undersøgte hvordan det foregår, samt fik set på vores køkken m.m. efterfølgende fik vi at vide, at alt var i skønneste orden, så det er jo dejligt at vide….. dog kan det give nogle tanker om, hvem og hvorfor bliver vi anmeldt, er der mon nogen som syntes at vi ikke skal være her? Det må stå hen i det uvisse, og vi skal selvfølgelig heller ikke male fanden på væggen.

Som kultursted er vi efterhånden godt forankret i lokalområdet, vi har heldigvis mange positive tilkendegivelser fra borgere, som kommer til de forskellige arrangementer vi kan tilbyde. Ved årets afslutning blev der udarbejdet en årsrapport som også kan læses på hjemmesiden. I rapporten kan man se at besøgstallet er fordoblet, hvilket vi er meget tilfredse med, vi ser meget gerne at huset bliver brugt så meget som muligt, og af så mange forskellige som muligt. Sådan et sted som vores kræver mange frivillige, og her er der også sket en rivende udvikling, der er kommet rigtig mange flere frivillige til, og vi vil gerne have flere hænder, så hvis man har lyst til at være en del af fællesskabet, så er det bare at sige til.

Konklusionen i rapporten er: at der har været næsten dobbelt så mange arrangementer – der har været langt flere tilbagevende arrangementer – samt flere tilbagevendende arrangementer end enkeltstående. Det viser at vi er blevet mere organiseret og lykkedes med at skabe en struktur, som giver mere liv og tiltrækker flere frivillige.

Ingen forening uden medlemmer, så det har også være et indsatsområde for bestyrelsen, vi går ud af året med et medlemstal på 164, det skulle meget gerne blive større her i år, medlemskontingentet er med til at drive huset.

Fra januar 2016 blev vores kulturhusleder ansat, ansættelsen er 2 årig så her i 2017 er Caroline også ansat. Som jeg tidligere har påpeget, er der sket en rivende udvikling i KulturCosmos på ganske få år endda. Vi kunne hurtigt konstatere at der var behov for en ansat til at være den daglige leder at kulturhuset, og det vil der også være behov for fremadrettet, så bestyrelsen har besluttet at der selvfølgelig skal ansøges om en bevilling så vi fortsat har en ansat i huset fra 2018. En stor tak skal lyde til Caroline for din engagerede måde at drive huset på.

Der skal også lyde en stor tak til alle frivillige, som er engagerede i forskellige aktiviteter her i huset, uden jer kunne intet lade sig gøre.

Slide:

Også en stor tak til alle vores samarbejdspartnere: Roskilde Bibliotek, 4H, Viby Musikforening, Ramsø Musikhus, Gimle, skolerne her i lokalområdet, Cityforeningen og Viby Idrætsforening.

Der skal også lyde en stor tak til Roskilde Kommune for samarbejde og selvfølgelig også økonomisk støtte, uden den kunne vi ikke overleve.

Tak til sponsorere som giver os støtte med forskellig hjælp, det er DG regnskab for bogføring, det er CP for varme i hallen, det er Tømreriet for diverse opgaveløsninger, det er Storm julebazar for juletræ, det er Kirkens Genbrug for økonomisk støtte, og ikke mindst foreningen for Idræt og Kultur for økonomisk donation.

Om lidt skal der være valg til bestyrelsen, nogle i bestyrelsen ønsker genvalg, andre ønsker ikke at forsætte i bestyrelsen, Anne Dorte ønsker ikke genvalg, stor tak til dig for indsatsen i bestyrelsen. Også tak til suppleant Vivi som heller ikke ønsker at fortsætte.

Til sidst vil jeg blot sige at året jo er godt i gang, fremtidsudsigterne tegner til at bliver gode for foreningen, mange arrangementer er allerede afholdt, og nye vil komme til henover året. Det bliver spændende at følge og være en del af, ja og så er der jo projektet omkring hele grunden og Mejeriet, samarbejdet med bibliotek, spændende hvad det hele ender med.

27.03.2017 – Rita Thorsen.